Opiston kuvaus

Omaehtoisen elämän opinahjo

Valtimon omavaraopiston tarkoitus on tarjota laaja-alaista tietoa ja ohjausta ihmisille, joita kiinnostaa omaehtoinen elämä ja käsillä tekeminen. Pyrimme antamaan reallistinen kuva omavaraisuuteen liittyvistä töistä ja työmääristä. Opistossa opitaan ja kehitetään eteenpäin muitakin vaihtoehtoisia toimintatapoja, jotka ovat sovussa luonnon rajallisten resurssien kanssa.

Monipuolinen opetus

Kuuden kuukauden opetusjaksossa käydään läpi kokonainen viljelykierto.

Toukokuussa alkavalla kurssilla opitaan tekemisen kautta miten kotipuutarhassa voi kasvattaa lähes kaiken tarvitsemansa ruoan. Polttopuiden hankinnan, rakentamisen ja käsitöiden kautta muodostuu kattava kuva ihmiselämän perusaihioista. Opetus on voittopuolisesti käytännönläheistä. Opistossa käsitellään luontaistalouden lainalaisuuksia ja opitaan työkokonaisuuksia.

Työskentelyssä ei käytetä koneita. Käsillä tekeminen kasvattaa resurssitietoisuutta ja antaa ymmärrystä yksilöiden ja yhteisöjen ekologisesta jalanjäljestä. Kurssilla tutustutaan eri materiaaleihin, työmenetelmiin ja sitä kautta myös omaan kehoon. Tärkeä aihe on työn, henkisen voinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tasapaino.

Opetuksen ydin perustuu Lasse Nordlundin ja Maria Dorffin käytännön kokemuksiin usean vuosikymmenen ajalta. Opetus ei nojaudu varsinaisesti perinnetaitoihin,  perinnerakentamiseen tai kansanperinteisiin, vaan soveltaa mitä tahansa tietoa joka tukee resurssien kestävää käyttöä. Erityisesti haluamme välittää erikoisosaamista, jota ei voi oppia missään muualla.

Opistossa pohditaan myös teoreettisia asioita kuten nyky-yhteiskunnan yhteyttä energia- ja rahajärjestelmään sekä elämän kulttuurisia ja eettisiä kysymyksiä. Opetus ottaa huomioon ilmaston ja maailman tilan muutoksia.

Koulussa tähdätään ensisijaisesti opettamaan ne taidot, jotka ovat luontaistalouden perusedellytyksiä. Mahdollisuuksien mukaan kurkotetaan pidemmälle.

Valikoiman laajuudesta johtuen osa aiheista ei opeteta joka vuosi, varsinkin jos ne edellyttävät isompien materiaalimäärien kerryttämistä.

Joka vuoden opetukset:

 • Puutarhaviljely ja kompostointi
 • Sadonkorjuu, varastointi, puinti ja jatkokäsittely
 • Villivihannesten, marjojen ja sienten keruu
 • puurarakentamisen perusteet, hirrenveiston alkeet
 • Punonta, tuohi- ja päretyöt, köydet
 • Polttopuiden teko
 • Kalastus
 • Pellavan tai nokkosen kasvatus ja käsittely
 • Metallityöt, työkalujen kunnostus ja hoito
 • Ruoanlaitto ja leivonta
 • Ruoan säilöntä eri menetelmin
 • Huovutus, kehrääminen ja kutominen
 • Kierrätys
 • Sosiaalisia taitoja, oppimista

Vaihtelevin aikavälein

 • Nahan käsittely, parkitseminen, muokkaus ja ompelu
 • Kokeellinen rakentaminen, Savi-, olki- ja luonnonkivitekniikat
 • Savityöt
 • Metsänkäyttö luontaistalouden näkökulmasta
 • Tervanpoltto
 • Itsehoito kasveilla
 • Hiilensidonta ja biohiilen valmistus risuista.

Toivomme harttaasti, että opiskelijat tuovat omat osaamiset näkyviin ja vahvistavat omavaraisen yhteisöllisyyden pääomaa. Ensihoitaja, seppä, hevosenpitäjä, … kerro jotain meille!

Omavaraopisto on uskonnollisesti ja poliittisesti riippumaton. Opisto ei ole yhteydessä kansallisiin huoltovarmuus- tai kriisinhallintahankkeisiin.

 Jatko-opiskelu

Kurssin puolessa vuodessa saa alkutuntuman omavaraisuuteen ja voi sen jälkeen kokeilla siipiään. Polku osaamiseen on kuitenkin pitkä. Peruskurssin jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jäädä toisellekin vuodelle mikäli hän opiskelun ohella on halukas ottamaan vastaan vastuualueita ja opettamaan uusia kurssilaisia. Jatkokurssi siten laajentaa opinnot myös sosiaaliseen suuntaan.

 

Opiston muita tavoitteita

Elämänhallinta

Käsillämme voimme tehdä lähes kaiken mitä tarvitsemme!

Omavaraopisto osoittaa ihmisille yhteyden luontoon, toimeentuloon ja elämän perusteisiin. Niiden osaaminen ja ymmärtäminen vahvistaa ihmisten itseluottamusta ja vähentää ahdistusta.

Nykypäivinä elämä on laajalti pirstoutunut moniksi osa-alueiksi, joilla ei ole paljoakaan yhteistä keskenään. Omavaraopistossa voi oppia elämäntavan, jossa eri toimialat yhdistyvät luontaisesti kokonaisuudeksi, joka ylläpitää elämää. Se antaa kokemuksen vaihtoehdoista, mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä.

Estetiikka

Kauneuden kokemus on merkittävä eteenpäin vievä voima! Haluamme näyttää, että kaunista syntyy ikään kuin sivutuotteena luonnon kanssa työskennellessä. Kauneus on nyky-yhteiskunnassa eriytynyt arjesta turhaan kauas. Se voi olla osa (välttämätöntä) työntekoa.

Estetiikka on aina ollut myös väline korostaa sosiaalista asemaa ja vaurautta. Nykyiset käsitykset estetiikasta suosivat monia luontoa kuluttavia toimintoja. Luontaistalouteen taas liitetään usein mielikuvia henkisestä ja aineellisesta köyhyydestä, syrjäytyneisyydestä ja epäluovuudesta. Syitä tähän ovat enimmäkseen ihan muut seikat, kuin luontaistalous itse.

Avaudutaan toisenlaiselle kauneudenkokemukselle!

Yhteiskuntavastuu

Kilpailu luonnonvaroista kiihtyy entisestään ja vaarantaa yhteiskuntien rauhaa. Resurssitietoisuus antaa mahdollisuuksia irrottautua tästä kehityksestä ja edistää rauhanomaista rinnakkaiseloa.

Elämme maailmanlaajuista ekologista ja kulttuurista murrosta, joka koettelee ihmisten henkistä ja fyysistä vointia. Tarvitsemme toisia elämänmalleja, jotka yhdistävät aineellisesti vaatimattomampaa elämäntyyliä henkisen rikkauden kanssa.

Luontaistalouden toimivuudesta meillä on historiallisesti pisin kokemus. Nyky-yhteiskunta on siihen verrattuna riskejä ottavaa kokeilua.

Tulevaisuuden luominen

Opisto ei ole valmiiksi katettu pöytä. Kehittelemme ja rakennamme paikat kohti suurempaa omavaraisuutta ja siihen menee aikansa.

Opistolla on tulevaisuuteen tähtääviä sivuprojekteja. Monet niistä ovat esiasteisinä jo olemassa ja toiset visioina ilmassa. >>Lue lisää.